Choose language: [pl] [en]

News - Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków

25 czerwca 2020

Zgodnie z paragrafem 24 ust. 3. Statutu Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego Zarząd Klubu zwołuje Walne Zebranie Członków Klubu, którego głównym celem jest zatwierdzenie sprawozdań merytorycznego i finansowego za 2019 r. Zebranie odbędzie się dnia 25.06.2020 r. (czwartek) o godzinie 18:00 przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu (teren zajezdni tramwajowej, w tramwaju będącym własnością Klubu).

Porządek obrad pierwszego terminu posiedzenia Walnego Zebrania Członków Klubu:
1. Otwarcie obrad.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Wybór przewodniczącego zebrania i komisji skrutacyjnej.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym za 2019 rok.
6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za 2019 rok.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem merytorycznym za 2019 rok.
8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego za 2019 rok.
9. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
10. Sprawy bieżące.
10. Zamknięcie obrad i parafowanie protokołu z Walnego Zebrania Członków.

Drugi termin posiedzenia Walnego Zebrania Członków Klubu zostaje wyznaczony na dzień 25.06.2020 r. (czwartek), na godzinę 18:45 pod adresem ul. Legnicka 65 we Wrocławiu (teren zajezdni tramwajowej, w tramwaju będącym własnością Klubu). Porządek obrad drugiego terminu posiedzenia Walnego Zebrania Członków Klubu jest tożsamy z porządkiem obrad w pierwszym terminie. Na podstawie paragrafu 21 ust. 2. Statutu Klubu posiedzenie Walnego Zebrania Członków Klubu w drugim terminie odbędzie się wówczas, gdy w pierwszym terminie nie będzie uczestniczyć przynajmniej połowa członków Klubu. Zgodnie z paragrafem 21 ust. 3. Statutu Klubu w drugim terminie posiedzenia uchwały Walnego Zebrania Członków mogą być podjęte większością głosów członków obecnych.

Added: 15 czerwca 2020