Wybierz język: [pl] [en]

O nas

Zarząd Klubu:

Krzysztof Kołodziejczyk - Prezes Zarządu Klubu;
Tomasz Paszko - Wiceprezes ds. finansowych;
Krzysztof Wasilewski - Wiceprezes ds. administracyjnych

Komisja Rewizyjna:

Wojciech Gąsior - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
Krzysztof Kokot - Członek Komisji Rewizyjnej;
Piotr Banaś - Członek Komisji Rewizyjnej;

Nasze cele:

Cele działaności stowarzyszenia określone są w jego statucie i dotyczą:

1. Promocji publicznej komunikacji zbiorowej;
2. Pielęgnowania i upowszechniania dziedzictwa publicznej komunikacji zbiorowej w Polsce, a zwłaszcza komunikacji miejskiej we Wrocławiu;
3. Kolekcjonowania i ochrony pamiątek, zabytków związanych z publiczną komunikacją zbiorową, taboru historycznego oraz infrastruktury komunikacji jako elementu krajobrazu kulturowego Wrocławia;
4. Dokumentowania faktów związanych z publiczną komunikacją zbiorową;
5. Organizowania i udziału w imprezach okolicznościowych;
6. Działania na rzecz utworzenia Muzeum Komunikacji Miejskiej we Wrocławiu;
7. Współdziałania z instytucjami, towarzystwami oraz klubami zajmującymi się publiczną komunikacją zbiorową w kraju i zagranicą;
8. Współpracy z władzami samorządowymi i państwowymi, instytucjami, stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami zajmującymi się komunikacją zbiorową w kraju i za granicą oraz ze środkami masowego przekazu;
9. Upowszechniana wiedzy o publicznej komunikacji zbiorowej, w tym popularyzacja aktualnych nowości w dziedzinie komunikacji i dobrych wzorców organizacji komunikacji; wydawanie publikacji na temat komunikacji zbiorowej.

Klub realizuje swoje cele przez:

1. Aktywną działalność członków Klubu na rzecz realizacji celów Klubu;
2. Działalność popularyzacyjną i informacyjną;
3. Prowadzenie przewozów zabytkowym taborem komunikacji miejskiej;
4. Organizowanie imprez publicznych (kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów itp.) propagujących cele Klubu, publiczną komunikację zbiorową oraz jej dziedzictwo, jak również współudział w inicjowaniu podobnych działań i imprezach o podobnym charakterze;
5. Kultywowanie tradycji publicznej komunikacji zbiorowej;
6. Ochronę obiektów historycznych i zabytkowych;
7. Prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach techniki komunikacyjnej;
8. Edukację w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej;
9. Szkolenia fachowe i podnoszenie kwalifikacji;
10. Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym wydawniczej;
11. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością Klubu, z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi, z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami komunikacyjnymi;
12. Sporządzanie analiz i projektów związanych z funkcjonowaniem i organizacją komunikacji oraz prowadzenie w tym zakresie badań i opracowywanie ich wyników;
13. Opiniowanie projektów w zakresie techniki komunikacyjnej i transportu publicznego.